TÔI LÀ AI
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu

29/05/2020 | 13 : 35Rèn luyện phong cách công tác làm việc của cán bộ, nhất là của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để tăng cường năng lượng lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, góp thêm phần củng cố khối đoàn kết nội bộ và tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu - Ảnh 1.

Rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu là một yêu cầu thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa quan trọng, nhằm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện “quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu… đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Để rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu, cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu về rèn luyện phong cách công tác làm việc.

Chú trọng gắn việc triển khai Chỉ thị 05 – CT / TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” nói chung, chủ đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” nói riêng với thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn ngừa đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ ”, với Quy định số 47 – QĐ / TW về “ Những điều đảng viên không được làm ” và Quy định số 101 – QĐ / TW về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ” … Trong rèn luyện chú trọng các nhu yếu : 1 ) Cách thao tác dân chủ, sâu xa quần chúng nhưng quyết đoán, không theo đuôi quần chúng. 2 ) Tư duy khoa học, độc lập, tự chủ, bộc lộ tầm nhìn xa, trông rộng, nâng cao thực tiễn, thao tác có kế hoạch, có lộ trình tương thích. 3 ) Trọng người tài ; khéo sử dụng người tương thích năng lực, sở trường, tương thích điều kiện kèm theo đơn cử của từng địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng. 4 ) Cách thao tác tuân thủ nguyên tắc song song với linh động, phát minh sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức triển khai triển khai ; tận tâm, tận lực thực hành thực tế nguyên tắc “ dĩ công, vi thượng ”. 5 ) Tự mình nêu gương, dám nói, dám làm, nói song song với làm trong công tác làm việc và đời sống đời thường ; thống nhất giữa lý luận và thực tiễn .

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc rèn luyện phong cách công tác của người đứng đầu theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy đảng, tổ chức đảng và chính quyền các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ tiêu chí về phong cách công tác của người đứng đầu theo hướng đủ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người; coi đó là cơ sở để mỗi người đứng đầu nỗ lực phấn đấu, đạt được và đó cũng là cơ sở để mỗi người “tự soi, tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm của mình. Hệ tiêu chí này cũng là cơ sở để cấp dưới và quần chúng nhân dân giám sát, đánh giá phong cách công tác của người đứng đầu tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trong kiểm điểm công tác hằng năm (ở cả cơ quan và địa bàn cư trú); là một trong những tiêu chuẩn cần thiết để xem xét đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt tiếp theo.

Định kỳ hoặc đột xuất lấy quan điểm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dưới quyền và quần chúng nhân dân về phong cách công tác làm việc của người đứng đầu ở một đơn vị chức năng, cơ quan đơn cử ; qua đó, kịp thời phát hiện và phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giúp người đứng đầu nâng cao phong cách công tác làm việc công vụ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tổ chức triển khai nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong việc thực thi chức trách, trách nhiệm, quyền hạn được giao gắn với rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo nguyên tắc “ hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ ; tuyệt đối không được độc đoán cá thể, tự đặt mình cao hơn tổ chức triển khai, tự được cho phép mình đứng ngoài kỷ luật ”. Đồng thời, đưa nội dung học tập, rèn luyện phong cách công tác làm việc của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy, tu dưỡng ở toàn bộ các khóa học, lớp học cho đối tượng người dùng cán bộ này .

Ba là, phát huy tính chủ động, tự giác và đưa việc học tập, làm theo Bác của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp trở thành nhu cầu tự thân, trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày trên tinh thần: học Bác mỗi ngày; học và làm theo Bác để lòng ta trong sáng hơn, để hướng lòng mình đến chí công vô tư…

Tích cực, chủ động, tự giác của người đứng đầu trong học tập, làm theo phong cách công tác như Hồ Chí Minh yêu cầu là yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Trong đó, phương pháp tự học, tự rèn luyện phải kết hợp giữa học với hành, gắn lý luận với thực tiễn theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc, toàn diện và chuyên sâu, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn việc tự học tập, rèn luyện với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên cơ sở vận dụng phù hợp, sáng tạo những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở. Từ đó, kịp thời rút kinh nghiệm, “bao gồm cả kinh nghiệm thất bại và kinh nghiệm thành công. Rồi tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm ấy cho khắp tất cả cán bộ, tất cả địa phương. Mỗi cán bộ, mỗi địa phương sẽ học những kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh nghiệm cũ vào những công việc mới”. Nâng cao hiệu quả việc rèn luyện phong cách công tác; nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn trong mỗi cá nhân người đứng đầu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, dữ thế chủ động thiết kế xây dựng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những người đứng đầu mẫu mực về phong cách công tác làm việc và nhất quyết đấu tranh với các nhận thức, hành vi sai lầm, xa rời chuẩn mực phong cách công tác làm việc của người đứng đầu.

Theo đó, phát huy vai trò các phương tiện đi lại, lực lượng tuyên truyền, với cách bộc lộ phong phú, phản ánh trung thực, kịp thời những khuynh hướng chung và hiệu quả học tập, rèn luyện phong cách công tác làm việc của người đứng đầu ở toàn bộ các cấp, các ngành, nhất là những cách làm hay, những gương nổi bật tiên tiến và phát triển để khen thưởng, góp thêm phần khuyến khích trào lưu, tạo niềm tin trong đời sống, tạo sự lan tỏa trong hội đồng. Tiếp tục thôi thúc trào lưu thi đua học tập, làm theo Bác của đội ngũ người đứng đầu và trong phần đông cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân gắn với các trào lưu thi đua yêu nước, các cuộc hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng. Kịp thời phê phán những biểu lộ không đúng đắn của người đứng đầu, khắc phục bệnh quan liêu, mất dân chủ, những bộc lộ “ miệng thì nói “ phụng sự quần chúng ”, nhưng họ làm trái ngược với quyền lợi của quần chúng, trái ngược với mục tiêu và chủ trương của Đảng và nhà nước ” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .Việc rèn phong cách công tác làm việc của người đứng đầu tại địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng với niềm tin tiên phong, gương mẫu sẽ góp thêm phần ngăn ngừa, đẩy lùi thực trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ, thiết thực góp thêm phần kiến thiết xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh .

BÀI LIÊN QUAN

Bài học lãnh đạo 5P của Mark Zuckerberg – Phạm Thống Nhất

adminTLA

Phong cách lãnh đạo Obama: Thu phục lòng tin

adminTLA

Phong cách lãnh đạo của Steve Jobs – Eco Green City

adminTLA

Leave a Comment