TÔI LÀ AI
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

5 Cách xây dựng phong cách người lãnh đạo

Phong cách của người lãnh đạo

người đứng đầu theo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Người. Phong cách đó vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, có ý nghĩa to lớn đối với việc rèn luyện phong cách của người cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong giai đoạn mới.

1. Xây dựng phong cách người lãnh đạo

người đứng đầu là yếu tố quan trọng đã được Người chăm sóc ngay từ những ngày đầu xây dựng Đảng, nhất là khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Nội dung này được Người đề cập rõ trong tác phẩm “ Sửa đổi lối thao tác ”, trong đó nhấn mạnh vấn đề : “ Phải sửa đổi lối thao tác của Đảng ” ( 1 ). Đây chính là phương pháp tốt nhất để phòng, chống rủi ro tiềm ẩn suy thoái và khủng hoảng của Đảng khi trở thành Đảng cầm quyền. Bởi lẽ, những khuyết điểm, sai lầm đáng tiếc, trong đó có sai lầm đáng tiếc về phong cách lãnh đạo của người đứng đầu chính là kẻ địch bên trong, còn nguy khốn hơn kẻ địch bên ngoài. Mặt khác, nếu các tổ chức triển khai đảng, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu không nhất quyết sửa chữa thay thế khuyết điểm, thì cũng như người “ giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc,để bệnh ngày càng nặng thêm,nguy đến tính mệnh ” ( 2 ). Xây dựng phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh là tổng lực, tuy nhiên cần tập trung chuyên sâu vào mấy nội dung cơ bản là :

Người lãnh đạo
Phong cách lãnh đạo

Xây dựng phong cách nhiệt tình nghĩa vụ và trách nhiệm cách mạng với tính khách quan, khoa học.

Theo Bác, người lãnh đạo, quản trị trước hết phải có nhiệt tình, nghĩa vụ và trách nhiệm cách mạng, bởi đây là yếu tố cơ bản, động lực cho mọi hành vi. Tuy nhiên, nhiệt tình cách mạng chỉ phát huy hiệu quả khi nó tuân theo các quy luật khách quan và tích hợp ngặt nghèo với tri thức khoa học. Không khách quan, khoa học thì nhiệt tình, trách nhiêm cách mạng sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí, dẫn tới thực thi sai đường lối, chủ trương, hành vi trái quy luật, làm cản trở bước tiến của cách mạng. Nhiệt tình cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, quản trị chỉ có hiệu suất cao khi họ thực sự am hiểu và có vốn kỹ năng và kiến thức đa dạng và phong phú, sâu rộng về việc làm, nghành nghề dịch vụ mà mình đảm nhiệm.Tri thức khoa học được hình thành trong quy trình học tập, điều tra và nghiên cứu, lăn lộn với trong thực tiễn,đời sống để không ngừng tích lũy kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức, nâng cao trình độ về chính trị, trình độ, nhiệm vụ cũng như tu dưỡng ý thức chính trị trước những diễn biến mới của tình hình quốc tế và khu vực. Do vậy, Người cho rằng : “ Bất kỳ ở thực trạng nào, đảng viên và cán bộ cần phải luôn luôn ra sức phấn đấu, ra sức thao tác, nỗ lực học tập để nâng cao trình độ văn hoá, tri thức và chính trị của mình ” ( 3 ). Phong cách, tác phong khoa học của người lãnh đạo, người đứng đầu cũng như của cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng, tạo nền tảng để hình thành phong cách lãnh đạo đúng đắn, khoa học và phát minh sáng tạo, không rập khuôn, máy móc. Từ đó, có sự chỉ huy đúng đắn trong việc làm,cách nhìn nhận và nhìn nhận đúng con người, sử dụng đúng người, đúng việc, trọng dụng người có đức, có tài.Phong cách khoa học gồm các tiêu chuẩn :xác lập rõ tiềm năng công tác làm việc, lộ trình, bước đi, giải pháp thích hợp ; kiên trì về nguyên tắc, tiềm năng nhưng linh động về chiêu thức ; tích cực kiểm tra, giám sát, trấn áp, tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề .

Xây dựng phong cách dân chủ, công khai, minh bạch. Hồ Chí Minh khẳng định: chế độ ta là chế độ dân chủ, vì “Dân là chủ”, nên cách lãnh đạo cũng phải dân chủ.

Dân chủ trong Đảng là tất cả đảng viên đều được tự do bày tỏ chính kiến trong sinh hoạt đảng để thống nhất về quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nghị quyết. Phong cách dân chủ thể hiện ở việc người đứng đầu cần lưu ý bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là ý kiến phản biện trái chiều. Dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sử dụng cán bộ là biểu hiện của việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao vai trò trách nhiệm trong việc lựa chọn, bố trí sử dụng cán bộ. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân lên trên, lên trước.Đồng thời, phải thực sự gương mẫu, trung thực, khách quan, công bằng, giữ vững nguyên tắc trong thực hiện.

 

quản trị Hồ Chí Minh phê bình cách lãnh đạo của một số ít cán bộ không dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch dẫn đến thực trạng người có quan điểm không dám nói, người muốn phê bình không dám phê bình, làm cho cấp trên, cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, không còn ý tưởng sáng tạo, không còn nhiệt huyết trong khi thao tác. Người cho rằng, nghĩa vụ và trách nhiệm và tính quyết đoán của người đứng đầu phải luôn được tôn vinh, đôi lúc mang tính quyết định hành động đến hiệu suất cao công tác làm việc. Người lãnh đạo giỏi cần có cách thao tác dân chủ, tập thể, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước tập thể ; đồng thời, phải quyết đoán đưa ra những quyết sách đúng trong những thời gian quyết định hành động .

Xây dựng phong cách lãnh đạo sâu xa cơ sở, thân thiện với quần chúng.

Làm việc sâu xa, đi vào trong thực tiễn, hòa mình với quần chúng để triển khai vai trò lãnh đạo, quản trị là yếu tố có tính nguyên tắc xuất phát từ nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Đảng. Người cho rằng, người lãnh đạo biết lắng nghe, đồng cảm và phát huy được tính tích cực, tự giác, phát minh sáng tạo của quần chúng sẽ đoàn kết, quy tụ được nhân dân, tạo nên động lực và sức mạnh to lớn để thực thi thắng lợi mọi trách nhiệm. Bởi lẽ, chỉ trên cơ sở sâu xa quần chúng, người lãnh đạo mới biết đời sống thực, năng lực thực của quần chúng, biết được những mong ước, do dự trăn trở của nhân dân để kịp thời tháo gỡ, giúp sức nhân dân. Lãnh đạo nâng cao quần chúng sẽ nâng cao được tính khách quan, minh bạch,tăng cường được công tác làm việc kiểm tra, giám sát,từ đó trấn áp tốt hơn so với việc thực thi quyền lực tối cao, kiểm tra, giám sát ngặt nghèo việc sử dụng gia tài của Nhà nước, của nhân dân, góp thêm phần phòng, chống tham ô, tham nhũng có hiệu suất cao .

Xây dựngphong cách nêu gương, nói song song với làm của người lãnh đạo, người đứng đầu.

Gương mẫu, nêu gương, nói song song với làm là một nội dung không hề thiếu so với người lãnh đạo, người đứng đầu. Người đứng đầu phải tiên phong trong mọi việc làm ; dám nói, dám làm và dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm. Nêu gương không chỉ hô khẩu hiệu, không riêng gì là lời nói suông mà hầu hết là hành vi, nói ít, làm nhiều. Người lãnh đạo, người đứng đầu phải luôn thực thi nói song song với làm ; đây là nguyên tắc trước hết, cực kỳ quan trọng của việc nêu gương.

Xây dựng phong cách của người lãnh đạo

người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh không nằm ngoài những quy định chung trong phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; đồng thời, có yêu cầu cao hơn, thể hiện vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trên cương vị lãnh đạo, quản lý. Phong cách lãnh đạo của Người là bài học quý giá để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, nhằm không ngừng hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

 

— — — — — — — — –
( 1 ) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 272 .

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr.273

( 3 ) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 293 .

Trần Nam Chuân

Theo: hochiminh.vn

BÀI LIÊN QUAN

Phong cách lãnh đạo (sơ đồ quản trị): Lưới quản trị của Blake và Mouton

adminTLA

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8 NĂM 2018 “Phong cách cách dân chủ nhưng quyết đoán”

adminTLA

Bác Hồ phong cách làm việc dân chủ, khiêm tốn, thiết thực, chu đáo

adminTLA

Leave a Comment